Druk op Enter om te zoeken

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 07-05-2019

 

In deze Privacyverklaring vindt u informatie over hoe en waarom Future Forward-Portstream BV en haar groepsmaatschappijen en dochterondernemingen, waaronder Future Forward-Portstream Software & Services BV en Future Forward DOO, Servië ('FFWD ',' wij ',' ons 'of' onze') uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Deze Verklaring is van toepassing op alle persoonlijke informatie die wordt verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze diensten, onze evenementen bezoekt, onze websites (waaronder futureforward.nl) bezoekt of anderszins met ons communiceert.

De contactinformatie voor de hoofdvestiging van FFWD is Nicolaas Pieckstraat 12 (3232 BP) Brielle, Nederland, telefoon +31 181 413 112. Mocht u nog andere vragen hebben of aanvullende informatie willen, stuur dan een e-mail naar privacy@futureforward.nl.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, zorgen wij ervoor dat dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), de Nederlandse Uitvoeringswet AVG en de Telecommunicatiewet.

 

Hoe ontvangt en verzamelt FFWD uw persoonlijke gegevens?

Wij ontvangen persoonsgegevens van u tijdens het verlenen van onze diensten aan u, wanneer u ons als klant inschakelt of anderszins contact met ons opneemt. Verder worden uw gegevens verzameld als u onze website of apps bezoekt, u zich aanmeldt voor een evenement en uw zich abonneert op onze nieuwsbrief.

 

Voor welke doeleinden verwerkt FFWD welke persoonsgegevens op welke juridische gronden?

Cliënten

FFWD verwerkt uw persoonsgegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren en om onze relatie met u te beheren. Hiervoor kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

De wettelijke basis voor deze verwerking van persoonsgegevens is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze contractuele relatie met u.

Website gebruikers / bezoekers

(Direct) marketing

FFWD verwerkt persoonsgegevens om u, onze klanten, prospects en relaties te voorzien van relevante informatie, zoals nieuwsbrieven, updates en uitnodigingen voor evenementen, voor informatie- en marketingdoeleinden. Hiervoor kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

De wettelijke basis voor deze verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de betrokkene en / of omdat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie met u, de opdrachtgever en / of die verwerking noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang bij het bouwen te vervullen en het onderhouden van relaties met u, klanten, prospects en relaties. Afhankelijk van de grond van de verwerking (gerechtvaardigd belang versus toestemming), heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken of te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. Het intrekken van uw toestemming of het uitoefenen van uw recht op bezwaar heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan een dergelijke intrekking of bezwaar.

 

Cookies

De website (s) van FFWD maakt gebruik van cookies. Er worden twee soorten cookies gebruikt:

 

Wanneer deelt FFWD mijn persoonlijke gegevens met derden?

Wanneer u onze diensten of websites gebruikt, is het mogelijk dat we (een deel van) uw persoonsgegevens delen met derden (bijvoorbeeld IT-providers, communicatiedienstverleners, etc.). Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met derden, die namens ons persoonsgegevens verwerken (gegevensverwerkers), worden uw gegevens nog steeds beschermd door de voorwaarden van deze Verklaring en verwerkersovereenkomsten.

Onze websites bevatten ook links naar websites van derden. Als u deze links volgt, verlaat u onze website. Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden. FFWD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de manieren waarop deze websites van derden uw persoonsgegevens gebruiken. U gebruikt deze websites op eigen risico. Raadpleeg hun respectieve privacybeleid voor meer informatie over hoe deze derden omgaan met uw persoonlijke gegevens.

 

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor sommige van de hierboven gespecificeerde doeleinden, kunnen we de gegevens bekendmaken aan derden buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Voor dergelijke doorgiften zal FFWD maatregelen nemen die een passend beschermingsniveau bieden voor uw rechten en vrijheden als betrokkene, zoals bijvoorbeeld modelcontractbepalingen voor gegevensdoorgifte die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. We kunnen ook persoonlijke gegevens overdragen aan derden die gecertificeerd zijn onder de EU-VS. Privacy Shield Framework.

 

Welke beveiligingsmaatregelen neemt FFWD om mijn persoonlijke gegevens te beschermen?

FFWD heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige verwerking, onder meer door ervoor te zorgen dat:

In het geval van een inbreuk op de beveiliging, zal FFWD alle wettelijk vereiste onthullingen doen met betrekking tot de inbreuk en de vertrouwelijkheid of integriteit van uw persoonlijke gegevens. Dit zal gebeuren zonder onredelijke vertraging, voor zover dit in overeenstemming is met eventuele legitieme behoeften van wetshandhaving en alle maatregelen die nodig zijn om de omvang van de inbreuk te bepalen en om de integriteit van gegevens te waarborgen. Als u meer informatie wilt over de beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, neem dan contact met ons op via privacy@futureforward.nl.

 

Hoe lang bewaart FFWD mijn persoonlijke gegevens?

Tenzij een specifieke bewaartermijn is voorgeschreven of toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld onder belastingwetgeving, bewaart FFWD uw persoonlijke gegevens gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden beschreven in deze Verklaring te vervullen. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens mogen bewaren gedurende een periode na beëindiging van uw relatie met ons. Voor belasting- en bedrijfsboekhoudingsdoeleinden bewaren we gegevens gedurende ten minste zeven jaar. In geval van geschillen of claims kunnen we bewijsmateriaal veiligstellen en gegevens voor een langere periode bewaren. Indien u meer informatie wenst over de bewaartermijn van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via privacy@futureforward.nl.

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken?

U kunt een aantal rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Gebruik in elk geval de onderstaande contactgegevens om uw rechten uit te oefenen. We zullen u vragen om ons een kopie van uw paspoort of ander bewijs van uw identiteit te verstrekken. We vragen u alleen om een ​​kopie te verstrekken om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot of rechten kunnen uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Zodra we uw identiteit hebben gecontroleerd, zullen we de kopie verwijderen. Houd er rekening mee dat uw rechten in veel gevallen niet absoluut zijn en dat we mogelijk niet aan uw verzoek hoeven te voldoen.

Recht op inzage

U heeft het recht om een ​​kopie op te vragen van de persoonlijke informatie die we over u hebben en om details te vernemen over hoe we deze gebruiken.

 

Recht op rectificatie

We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die we over u hebben, juist en volledig is. Als u echter niet denkt dat dit het geval is, kunt u ons vragen deze bij te werken of aan te passen.

 

Recht op verwijdering

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel of wanneer u uw toestemming heeft ingetrokken. Dit moet echter worden afgewogen tegen andere factoren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat we niet aan uw verzoek kunnen voldoen vanwege bepaalde wettelijke of regelgevende verplichtingen.

 

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel of wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken. Dit moet echter worden afgewogen tegen andere factoren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat we niet aan uw verzoek kunnen voldoen vanwege bepaalde wettelijke of regelgevende verplichtingen.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om te vragen dat we persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt overdragen aan een derde partij van uw keuze.

 

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen verwerking die is gebaseerd op onze legitieme belangen. Tenzij we een dwingende legitieme grond hebben voor de verwerking, zullen we de persoonsgegevens niet langer op die basis verwerken wanneer u bezwaar maakt. Houd er echter rekening mee dat we bepaalde diensten of voordelen mogelijk niet kunnen leveren als we niet in staat zijn de benodigde persoonsgegevens voor dat doel te verwerken.

 

Recht om toestemming in te trekken

In specifieke gevallen kunnen we uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken. Wanneer we dit doen, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. We stoppen de verdere verwerking vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat de toestemming werd ingetrokken.

 

Wat is ons beleid voor het wijzigen van deze verklaring?

Deze verklaring is van kracht vanaf de datum die hierboven voor het eerst werd geschreven en vervangt onze vorige privacyverklaring. We behouden ons het recht voor om deze Verklaring te wijzigen of anderszins te wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door de herziene verklaring op onze website te plaatsen en u hiervan op de hoogte te stellen via een banner. In het geval van wijzigingen die ernstige gevolgen kunnen hebben voor onze klanten en relaties, zullen we hen via e-mail op de hoogte stellen van de wijziging. Alle wijzigingen worden van kracht zodra het overzicht is geplaatst.

 

Hoe kunt u ons bereiken met vragen of klachten?

Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar privacy@futureforward.nl. Wij helpen u graag verder. Als u vindt dat uw rechten zijn geschonden, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.